Dynamical Diffractometry of Defects and Strains in Gd3Ga5O12 Garnet Crystals After Implantation with F+ Ions / Skakunova, O. S., Pylypiv, V. M., Vladimirova, T. P., Olikhovskyi, S. Y., Molodkin, V. B., Ostafiichuk, B. K., Kyslovskyi, Ye. M., Reshetnyk, O. V., Lizunova, S. V. (2013)
Ukrainian

English  Metallophysics and advanced technologies   /     Issue (2013, 35 (12))

Skakunova O. S., Pylypiv V. M., Vladimirova T. P., Olikhovskyi S. Y., Molodkin V. B., Ostafiichuk B. K., Kyslovskyi Ye. M., Reshetnyk O. V., Lizunova S. V.
Dynamical Diffractometry of Defects and Strains in Gd3Ga5O12 Garnet Crystals After Implantation with F+ Ions


Cite:
Skakunova, O. S., Pylypiv, V. M., Vladimirova, T. P., Olikhovskyi, S. Y., Molodkin, V. B., Ostafiichuk, B. K., Kyslovskyi, Ye. M., Reshetnyk, O. V., Lizunova, S. V. (2013). Dynamical Diffractometry of Defects and Strains in Gd3Ga5O12 Garnet Crystals After Implantation with F+ Ions. Metallophysics and advanced technologies, 35 (12), 1595-1608. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000521432 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209