Optical Properties of Dye-Filled Polymer Films Deposited in Vacuum / Grytsenko, K., Navozenko, O., Kolomzarov, Yu., Kryuchin, A., Tolmachev, O., Slominsky, Yu., Kurdukov, V., Ksianzou, V., Schrader, S. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209