Electric generators and motors of alternating current. Electromechatronic energy converters / Mazurenko, L. I., Dzhura, O. V., Popopvych, O. M., Hrebenikov, V. V., Bibik, O. V., Holovan, I. V., Shurub, Yu. V., Verbovyi, A. P., Romanenko, V. I. (2013)
Ukrainian

English  Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2013, 35)

Mazurenko L. I., Dzhura O. V., Popopvych O. M., Hrebenikov V. V., Bibik O. V., Holovan I. V., Shurub Yu. V., Verbovyi A. P., Romanenko V. I.
Electric generators and motors of alternating current. Electromechatronic energy converters


Cite:
Mazurenko, L. I., Dzhura, O. V., Popopvych, O. M., Hrebenikov, V. V., Bibik, O. V., Holovan, I. V., Shurub, Yu. V., Verbovyi, A. P., Romanenko, V. I. (2013). Electric generators and motors of alternating current. Electromechatronic energy converters. Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 35, 58-66. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000035522 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209