Chernyshenko I. S., Rushchitsky J. J. Edition "Advances of Mechanics": results, analysis, estimates / Chernyshenko, I. S., Rushchitskij, Ja. Ja. (2013)
Ukrainian

English  International Applied Mechanics   /     Issue (2013, 49 (3))

Chernyshenko I. S., Rushchitskij Ja. Ja.
Chernyshenko I. S., Rushchitsky J. J. Edition "Advances of Mechanics": results, analysis, estimates


Cite:
Chernyshenko, I. S., Rushchitskij, Ja. Ja. (2013). Chernyshenko I. S., Rushchitsky J. J. Edition "Advances of Mechanics": results, analysis, estimates. International Applied Mechanics, 49 (3), 3-14. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000048531 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209