Production of bluetongue VP7 virus antigen in Nicotiana tabacum transgenic plants. / Spyrydonov, V. H., Sytnyk, K. S., Parii, M. F., Pavliuchenko, N. V., Rybalchenko, D. Yu., Martynenko, D. L., Melnychuk, M. D. (2011)
Ukrainian

English  Biotechnologia Acta   /     Issue (2011, 4 (2))

Spyrydonov V. H., Sytnyk K. S., Parii M. F., Pavliuchenko N. V., Rybalchenko D. Yu., Martynenko D. L., Melnychuk M. D.
Production of bluetongue VP7 virus antigen in Nicotiana tabacum transgenic plants.


Cite:
Spyrydonov, V. H., Sytnyk, K. S., Parii, M. F., Pavliuchenko, N. V., Rybalchenko, D. Yu., Martynenko, D. L., Melnychuk, M. D. (2011). Production of bluetongue VP7 virus antigen in Nicotiana tabacum transgenic plants. Biotechnologia Acta, 4 (2), 73-79. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000063608 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209