Filohenetychnyi analiz sykvensiv maturazy K, rybulozo-1,5-dyfosfatkarboksylazy (rbcL) ta struktury pylku predstavnykiv rodyny Amaranthaceae Juss / Martyniuk, O. O., Nalian, A. G., Van6Kley, J. E., Martynova-Van-Kley, A. V. (2009)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209