Microclonal propagation of Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko / Kunakh, V. A., Mozhylevska, L. P., Bublyk, O. M., Kolonina, I. V., Muzyka, V. I. (2008)
Ukrainian

English  Biotechnologia Acta   /     Issue (2008, 1 (4))

Kunakh V. A., Mozhylevska L. P., Bublyk O. M., Kolonina I. V., Muzyka V. I.
Microclonal propagation of Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko


Cite:
Kunakh, V. A., Mozhylevska, L. P., Bublyk, O. M., Kolonina, I. V., Muzyka, V. I. (2008). Microclonal propagation of Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko. Biotechnologia Acta, 1 (4), 57-63. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000067860 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209