Molecular characterization of PH-negative myeloproliferative neoplasms in Ukraine / Mishcheniuk, O. Y., Kostukevich, O. M., Dmytrenko, I. V., Sholoyko, V. V., Prokopenko, I. M., Martina, Z. V., Pilipenko, G. V., Klymenko, S. V. (2013)
Ukrainian

English  Experimental Oncology   /     Issue (2013, 35 (3))

Mishcheniuk O. Y., Kostukevich O. M., Dmytrenko I. V., Sholoyko V. V., Prokopenko I. M., Martina Z. V., Pilipenko G. V., Klymenko S. V.
Molecular characterization of PH-negative myeloproliferative neoplasms in Ukraine


Cite:
Mishcheniuk, O. Y., Kostukevich, O. M., Dmytrenko, I. V., Sholoyko, V. V., Prokopenko, I. M., Martina, Z. V., Pilipenko, G. V., Klymenko, S. V. (2013). Molecular characterization of PH-negative myeloproliferative neoplasms in Ukraine. Experimental Oncology, 35 (3), 202-206. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000111248 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209