New localities of Daphne sophia Kalen. (Thymeleaceae) in Ukraine / Banik, M. V., Tverentynova, V. V., Volkova, R. Ye., Atemasova, T. A., Atemasov, A. A., Brezhunova, O. O., Vlashchenko, A. S., Honcharov, H. L., Konovalenko, S. V., Skorobohatov, V. M. (2007)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2007, 64 (4))

Banik M. V., Tverentynova V. V., Volkova R. Ye., Atemasova T. A., Atemasov A. A., Brezhunova O. O., Vlashchenko A. S., Honcharov H. L., Konovalenko S. V., Skorobohatov V. M.
New localities of Daphne sophia Kalen. (Thymeleaceae) in Ukraine


Cite:
Banik, M. V., Tverentynova, V. V., Volkova, R. Ye., Atemasova, T. A., Atemasov, A. A., Brezhunova, O. O., Vlashchenko, A. S., Honcharov, H. L., Konovalenko, S. V., Skorobohatov, V. M. (2007). New localities of Daphne sophia Kalen. (Thymeleaceae) in Ukraine. Ukrainian Botanical Journal , 64 (4), 565-569. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000150188 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209