Особливості експресії NF-кB та ODC у пухлинах хворих на рак молочної залози з різним молекулярним профілем / Шапочка Д. О., Залєток С. П., Гнидюк М. І. (2014)
Ukrainian

English  Oncology   /     Issue (2014, 16 (1))

translit Transliteration


Shapochka D. O., Zalietok S. P., Hnydiuk M. I.
Osoblyvosti ekspresii NF-kB ta ODC u pukhlynakh khvorykh na rak molochnoi zalozy z riznym molekuliarnym profilem


Cite:
Shapochka, D. O., Zalietok, S. P., Hnydiuk, M. I. (2014). Osoblyvosti ekspresii NF-kB ta ODC u pukhlynakh khvorykh na rak molochnoi zalozy z riznym molekuliarnym profilem. Oncology, 16 (1), 33-39 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000161345 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209