Types of hyphae in polyporoid and pleurotoid fungi: terminology revision / Zmytrovych, I. V., Malysheva, V. F., Malysheva, K. F. (2009)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2009, 66 (1))

Zmytrovych I. V., Malysheva V. F., Malysheva K. F.
Types of hyphae in polyporoid and pleurotoid fungi: terminology revision


Cite:
Zmytrovych, I. V., Malysheva, V. F., Malysheva, K. F. (2009). Types of hyphae in polyporoid and pleurotoid fungi: terminology revision. Ukrainian Botanical Journal , 66 (1), 71-87. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000172624 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209