Intelligent instrument transformer and regulatory support of communication networks and systems of high voltage electric power objects / Stohnii, B. S., Kyrylenko, O. V., Tankevych, Ye. M., Sopel, M. F., Blinov, I. V., Rybina, O. B., Tankevych, S. Ye., Hrechko, V. V. (2014)
Ukrainian

English  Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2014, 38)

Stohnii B. S., Kyrylenko O. V., Tankevych Ye. M., Sopel M. F., Blinov I. V., Rybina O. B., Tankevych S. Ye., Hrechko V. V.
Intelligent instrument transformer and regulatory support of communication networks and systems of high voltage electric power objects


Cite:
Stohnii, B. S., Kyrylenko, O. V., Tankevych, Ye. M., Sopel, M. F., Blinov, I. V., Rybina, O. B., Tankevych, S. Ye., Hrechko, V. V. (2014). Intelligent instrument transformer and regulatory support of communication networks and systems of high voltage electric power objects. Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 38, 56-64. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000174015 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209