Theory development, improvement of mathematical models, investigation of electric machines and electromechanical systems / Mazurenko, L. I., Hrebenikov, V. V., Dzhura, O. V., Popovych, O. M., Bibik, O. V., Holovan, I. V., Shurub, Yu. V., Romanenko, V. I. (2014)
Ukrainian

English  Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2014, 38)

Mazurenko L. I., Hrebenikov V. V., Dzhura O. V., Popovych O. M., Bibik O. V., Holovan I. V., Shurub Yu. V., Romanenko V. I.
Theory development, improvement of mathematical models, investigation of electric machines and electromechanical systems


Cite:
Mazurenko, L. I., Hrebenikov, V. V., Dzhura, O. V., Popovych, O. M., Bibik, O. V., Holovan, I. V., Shurub, Yu. V., Romanenko, V. I. (2014). Theory development, improvement of mathematical models, investigation of electric machines and electromechanical systems. Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 38, 73-80. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000174017 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209