High frequency transistor converters for high efficiency supply systems of technological equipments / Yurchenko, O. M., Yurchenko, M. M., Hutsaliuk, V. Ya., Pavlovskyi, V. O., Herasymenko, P. Yu., Tverdokhlib, Yu. O., Hurin, V. K. (2014)
Ukrainian

English  Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2014, 38)

Yurchenko O. M., Yurchenko M. M., Hutsaliuk V. Ya., Pavlovskyi V. O., Herasymenko P. Yu., Tverdokhlib Yu. O., Hurin V. K.
High frequency transistor converters for high efficiency supply systems of technological equipments


Cite:
Yurchenko, O. M., Yurchenko, M. M., Hutsaliuk, V. Ya., Pavlovskyi, V. O., Herasymenko, P. Yu., Tverdokhlib, Yu. O., Hurin, V. K. (2014). High frequency transistor converters for high efficiency supply systems of technological equipments. Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 38, 137-144. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000174025 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209