Architectonics of Polystrophic Poetry by Valeryi Bryusov and Mykola Voronyi / Kshevetskyi, V. (2009)
Ukrainian

English  Problems of Literary Criticism   /     Issue (2009, 77)

Kshevetskyi V.
Architectonics of Polystrophic Poetry by Valeryi Bryusov and Mykola Voronyi


Cite:
Kshevetskyi, V. (2009). Architectonics of Polystrophic Poetry by Valeryi Bryusov and Mykola Voronyi. Problems of Literary Criticism, 77, 79-88. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000181363 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209