Picoplankton Cyanoprokaryota of genera Synechococcus Nageli and Cyanobium Rippka et Cohen-Baz. from Lake Baikal (Russia) / Belykh, O. I., Tikhonova, I. V., Sorokovikova, E. G., Shcherbakova, T. A., Kurejshevich, A. V. (2011)
Ukrainian

English  Algology   /     Issue (2011, 21 (1))

Belykh O. I., Tikhonova I. V., Sorokovikova E. G., Shcherbakova T. A., Kurejshevich A. V.
Picoplankton Cyanoprokaryota of genera Synechococcus Nageli and Cyanobium Rippka et Cohen-Baz. from Lake Baikal (Russia)


Cite:
Belykh, O. I., Tikhonova, I. V., Sorokovikova, E. G., Shcherbakova, T. A., Kurejshevich, A. V. (2011). Picoplankton Cyanoprokaryota of genera Synechococcus Nageli and Cyanobium Rippka et Cohen-Baz. from Lake Baikal (Russia). Algology, 21 (1), 36-51. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000185498 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209