Orlov O. O., Tarasevich O. V., Zborovska O. V., Zhukovskiy O. V. Intensivity of accumulation of 137Cs by species of grass–dwarf-shrub layer of oak-pine forests in wet sugruds of Zhytomyr Polissya / Orlov, O. O., Tarasevych, O. V., Zborovska, O. V., Zhukovskyi, O. V. (2013)
Ukrainian

English  Forestry and Forest Melioration   /     Issue (2013, 123)

Orlov O. O., Tarasevych O. V., Zborovska O. V., Zhukovskyi O. V.
Orlov O. O., Tarasevich O. V., Zborovska O. V., Zhukovskiy O. V. Intensivity of accumulation of 137Cs by species of grass–dwarf-shrub layer of oak-pine forests in wet sugruds of Zhytomyr Polissya


Cite:
Orlov, O. O., Tarasevych, O. V., Zborovska, O. V., Zhukovskyi, O. V. (2013). Orlov O. O., Tarasevich O. V., Zborovska O. V., Zhukovskiy O. V. Intensivity of accumulation of 137Cs by species of grass–dwarf-shrub layer of oak-pine forests in wet sugruds of Zhytomyr Polissya. Forestry and Forest Melioration, 123, 178-186. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000195021 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209