Species composition and number of birds of prey in the Zdvyzh River Valley (Zhytomyr and Kyiv Regions) / Domashevskij, S. V., Kostjushin, V. A., Pismennyj, K. A. (2012)
Ukrainian

English  Branta   /     Issue (2012, 15)

Domashevskij S. V., Kostjushin V. A., Pismennyj K. A.
Species composition and number of birds of prey in the Zdvyzh River Valley (Zhytomyr and Kyiv Regions)


Cite:
Domashevskij, S. V., Kostjushin, V. A., Pismennyj, K. A. (2012). Species composition and number of birds of prey in the Zdvyzh River Valley (Zhytomyr and Kyiv Regions). Branta, 15, 148-152. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000270132 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209