Application of silicalite for improvement of enzyme adsorption on the stainless steel electrodes / Pyeshkova, V. N., Dudchenko, O. Y., Soldatkin, O. O., Kucherenko, I. S., Ozansoy Kasap, B., Akata Kurc, B., Dzyadevych, S. V. (2014)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209