E. Chornykh, Steppe zone of Eurasia: phenomenon of nomadic cultures / Otroshchenko, V. V., Otroshchenko, І. V. (2011)
Ukrainian

English  The World of the Orient    /     Issue (2011, 4)

Otroshchenko V. V., Otroshchenko І. V.
E. Chornykh, Steppe zone of Eurasia: phenomenon of nomadic cultures


Cite:
Otroshchenko, V. V., Otroshchenko, І. V. (2011). E. Chornykh, Steppe zone of Eurasia: phenomenon of nomadic cultures. The World of the Orient , 4, 197-200. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000299476 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209