O. M. Bogolyubov and the History of Mathematical Sciences in Ukraine / Khramov, Yu. O., Khorosheva, S. A. (2011)
Ukrainian

English  Science and science of science   /     Issue (2011, 1)

Khramov Yu. O., Khorosheva S. A.
O. M. Bogolyubov and the History of Mathematical Sciences in Ukraine


Cite:
Khramov, Yu. O., Khorosheva, S. A. (2011). O. M. Bogolyubov and the History of Mathematical Sciences in Ukraine. Science and science of science, 1, 53-62. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000311142 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209