Elastic and inelastic scattering of 11B ions by 14C at 45 MeV / Mezhevych, S. Yu., Rudchyk, A. T., Rusek, K., Koshchyi, Ye. I., Klichevski, S., Kyrianchuk, V. M., Rudchyk, A. A., Sakuta, S. B., Siudak, R., Chekh, B., Khoinski, Ya., Shchurek, A. (2012)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2012, 13 (2))

Mezhevych S. Yu., Rudchyk A. T., Rusek K., Koshchyi Ye. I., Klichevski S., Kyrianchuk V. M., Rudchyk A. A., Sakuta S. B., Siudak R., Chekh B., Khoinski Ya., Shchurek A.
Elastic and inelastic scattering of 11B ions by 14C at 45 MeV


Cite:
Mezhevych, S. Yu., Rudchyk, A. T., Rusek, K., Koshchyi, Ye. I., Klichevski, S., Kyrianchuk, V. M., Rudchyk, A. A., Sakuta, S. B., Siudak, R., Chekh, B., Khoinski, Ya., Shchurek, A. (2012). Elastic and inelastic scattering of 11B ions by 14C at 45 MeV. Nuclear physics and atomic energy, 13 (2), 123-131. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000331618 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209