14S(11B, 9Be)16N reaction mechanisms and potential of the 9Be + 16N interaction / Mezhevych, S. Yu., Rudchyk, A. T., Rusek, K., Koshchyi, Ye. I., Klichevski, S., Mokhnach, H. V., Rudchyk, A. A., Sakuta, S. B., Siudak, R., Chekh, B., Khoinski, Ya., Shchurek, A. (2013)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2013, 14 (1))

Mezhevych S. Yu., Rudchyk A. T., Rusek K., Koshchyi Ye. I., Klichevski S., Mokhnach H. V., Rudchyk A. A., Sakuta S. B., Siudak R., Chekh B., Khoinski Ya., Shchurek A.
14S(11B, 9Be)16N reaction mechanisms and potential of the 9Be + 16N interaction


Cite:
Mezhevych, S. Yu., Rudchyk, A. T., Rusek, K., Koshchyi, Ye. I., Klichevski, S., Mokhnach, H. V., Rudchyk, A. A., Sakuta, S. B., Siudak, R., Chekh, B., Khoinski, Ya., Shchurek, A. (2013). 14S(11B, 9Be)16N reaction mechanisms and potential of the 9Be + 16N interaction. Nuclear physics and atomic energy, 14 (1), 18-24. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000331679 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209