Paradigm aspects approach in study of Slavic fspectual problems (E. Ya. Tytarenko. Katehoriya fazovosti i vyd russkogo glagola. Monografiya. – Simferopol : Izd-vo "DOLYA", 2011. – 368 p.) / Trub, V. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2013, 2)

Trub V.
Paradigm aspects approach in study of Slavic fspectual problems (E. Ya. Tytarenko. Katehoriya fazovosti i vyd russkogo glagola. Monografiya. – Simferopol : Izd-vo "DOLYA", 2011. – 368 p.)


Cite:
Trub, V. (2013). Paradigm aspects approach in study of Slavic fspectual problems (E. Ya. Tytarenko. Katehoriya fazovosti i vyd russkogo glagola. Monografiya. – Simferopol : Izd-vo "DOLYA", 2011. – 368 p.). Ukrainian Language, 2, 146-152. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000350150 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209