Dictionary of "Zivyaloho lystia" (Book review on: Terlak S. Slovnyk movy poetychnoyi zbirky Ivana Franka "Zivyale lystia" / Senoviy Terlak. — Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2010. — 394 p.) / Zahnitko, A., Mykhalchenko, M. (2011)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2011, 3)

Zahnitko A., Mykhalchenko M.
Dictionary of "Zivyaloho lystia" (Book review on: Terlak S. Slovnyk movy poetychnoyi zbirky Ivana Franka "Zivyale lystia" / Senoviy Terlak. — Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2010. — 394 p.)


Cite:
Zahnitko, A., Mykhalchenko, M. (2011). Dictionary of "Zivyaloho lystia" (Book review on: Terlak S. Slovnyk movy poetychnoyi zbirky Ivana Franka "Zivyale lystia" / Senoviy Terlak. — Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2010. — 394 p.). Ukrainian Language, 3, 82-85. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000351247 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209