The international scientific conference to the treasury of the slavonic onomatology (Book review on: L. Dimitrova-Todorova. Mestnyte imena v Popovsko. — Sophiya: Akademichno izdatelstvo "Prof. Maryn Drynov", 2006. — 695 s.) / Verbych, S. (2011)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2011, 3)

Verbych S.
The international scientific conference to the treasury of the slavonic onomatology (Book review on: L. Dimitrova-Todorova. Mestnyte imena v Popovsko. — Sophiya: Akademichno izdatelstvo "Prof. Maryn Drynov", 2006. — 695 s.)


Cite:
Verbych, S. (2011). The international scientific conference to the treasury of the slavonic onomatology (Book review on: L. Dimitrova-Todorova. Mestnyte imena v Popovsko. — Sophiya: Akademichno izdatelstvo "Prof. Maryn Drynov", 2006. — 695 s.). Ukrainian Language, 3, 114-118. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000351254 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209