Peculiarites of interaction between 3-(2-aminophenyl)-6-R-1,2,4-triazin-5(2H)-ones and cyclic anhydrides of non-symmetric dicarboxylic acids / Voskoboynik, O. Yu., Skorina, D. Yu., Shishkina, S. V., Shishkin, O. V., Kovalenko, S. I., Ivchuk, V. V. (2015)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209