Landslide processes in Ukraine and region's environmental security / Onyshchenko, V. O., Muravlov, V. V., Zotsenko, M. L. (2015)
Ukrainian

English  Ekolohiia i pryrodokorystuvannia   /     Issue (2015, 19)

Onyshchenko V. O., Muravlov V. V., Zotsenko M. L.
Landslide processes in Ukraine and region's environmental security


Cite:
Onyshchenko, V. O., Muravlov, V. V., Zotsenko, M. L. (2015). Landslide processes in Ukraine and region's environmental security. Ekolohiia i pryrodokorystuvannia, 19, 95-104. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000475764 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209