Hybrid selective sorbents based on acetals of polyvinyl alcohol and acrylic hydrogels / Samchenko, Yu. M., Kernosenko, L. O., Kryklia, S. O., Pasmurtseva, N. O., Poltoratska, T. P. (2016)
Ukrainian

English  Zurnal Hromatograficnogo tovaristva   /     Issue (2016, 16 (1-4))

Samchenko Yu. M., Kernosenko L. O., Kryklia S. O., Pasmurtseva N. O., Poltoratska T. P.
Hybrid selective sorbents based on acetals of polyvinyl alcohol and acrylic hydrogels


Cite:
Samchenko, Yu. M., Kernosenko, L. O., Kryklia, S. O., Pasmurtseva, N. O., Poltoratska, T. P. (2016). Hybrid selective sorbents based on acetals of polyvinyl alcohol and acrylic hydrogels. Zurnal Hromatograficnogo tovaristva, 16 (1-4), 14-23. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000764404 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209