Корупція і Військо Запорозьке у 20–30-х рр. XVII ст. / Ковалець Т. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk   /     Issue (2013, 16)

translit Transliteration


Kovalets T.
Koruptsiia i Viisko Zaporozke u 20–30-kh rr. XVII st.


Cite:
Kovalets, T. (2013). Koruptsiia i Viisko Zaporozke u 20–30-kh rr. XVII st. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk, 16, 47-57 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000766665 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209