Neoromantic Poetics of a Dramatic Poem by Uliana Kravchenko "On the Path to Liberation" / Voloshchuk, H. (2017)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2017, 24)

Voloshchuk H.
Neoromantic Poetics of a Dramatic Poem by Uliana Kravchenko "On the Path to Liberation"


Cite:
Voloshchuk, H. (2017). Neoromantic Poetics of a Dramatic Poem by Uliana Kravchenko "On the Path to Liberation". Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 24, 29-33. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000766708 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209