On the History of Writing of Three Early Vasyl Stefanyk's Poems in Prose / Yermak, V. (2017)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2017, 24)

Yermak V.
On the History of Writing of Three Early Vasyl Stefanyk's Poems in Prose


Cite:
Yermak, V. (2017). On the History of Writing of Three Early Vasyl Stefanyk's Poems in Prose. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 24, 34-40. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000766709 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209