Mythopoetics of the Lyrics by Vira Vovk: Essem and Mythologem / Smolnytska, O. (2017)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2017, 24)

Smolnytska O.
Mythopoetics of the Lyrics by Vira Vovk: Essem and Mythologem


Cite:
Smolnytska, O. (2017). Mythopoetics of the Lyrics by Vira Vovk: Essem and Mythologem. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 24, 72-76. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000766716 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209