Traumatic Experience of the War in the Novels "Solo for Solomiia" of Volodymyr Lys and "Sonka" of Ignacy Karpowicz / Pukhonska, O. (2017)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2017, 24)

Pukhonska O.
Traumatic Experience of the War in the Novels "Solo for Solomiia" of Volodymyr Lys and "Sonka" of Ignacy Karpowicz


Cite:
Pukhonska, O. (2017). Traumatic Experience of the War in the Novels "Solo for Solomiia" of Volodymyr Lys and "Sonka" of Ignacy Karpowicz. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 24, 124-128. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000766727 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209