Craniologically study burial of the 20th century in Volodymyr-Volynskyi for 2013 / Dolzhenko, Yu., Zlatohorskyi, O. (2014)
Ukrainian

English  Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk   /     Issue (2014, 17)

Dolzhenko Yu., Zlatohorskyi O.
Craniologically study burial of the 20th century in Volodymyr-Volynskyi for 2013


Cite:
Dolzhenko, Yu., Zlatohorskyi, O. (2014). Craniologically study burial of the 20th century in Volodymyr-Volynskyi for 2013. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk, 17, 362-381. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000766763 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209