Modifications and Innovations in Hryhir Tiutiunnyk's Creative Thinking (Based on the Story "My Saturday") / Ushnevych, S. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Ushnevych S.
Modifications and Innovations in Hryhir Tiutiunnyk's Creative Thinking (Based on the Story "My Saturday")


Cite:
Ushnevych, S. (2014). Modifications and Innovations in Hryhir Tiutiunnyk's Creative Thinking (Based on the Story "My Saturday"). Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 153-157. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770942 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209