The Phenomenon of a Postmodern Play (on the Example of the Novels by Vasyl Kozhelianko, Yurii Andrukhovych, Yurii Izdryk) / Hutnikova, T. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Hutnikova T.
The Phenomenon of a Postmodern Play (on the Example of the Novels by Vasyl Kozhelianko, Yurii Andrukhovych, Yurii Izdryk)


Cite:
Hutnikova, T. (2014). The Phenomenon of a Postmodern Play (on the Example of the Novels by Vasyl Kozhelianko, Yurii Andrukhovych, Yurii Izdryk). Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 202-206. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770951 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209