The Myth as the Way to Rescue One's Life in the Story "Moskalytsia" by Maria Matios / Kosynska, N. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 19)

Kosynska N.
The Myth as the Way to Rescue One's Life in the Story "Moskalytsia" by Maria Matios


Cite:
Kosynska, N. (2014). The Myth as the Way to Rescue One's Life in the Story "Moskalytsia" by Maria Matios. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 19, 250-256. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000770962 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209