The Motive of Trauma in the Contemporary Prose of German Writers / Kyrylova, T. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 20)

Kyrylova T.
The Motive of Trauma in the Contemporary Prose of German Writers


Cite:
Kyrylova, T. (2014). The Motive of Trauma in the Contemporary Prose of German Writers. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 20, 62-68. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771015 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209