Peter Shmidt's Biography in Creative Comprehension of Konstantin Paustovskii: Evangelic Parallels / Gerljand, N. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 20)

Gerljand N.
Peter Shmidt's Biography in Creative Comprehension of Konstantin Paustovskii: Evangelic Parallels


Cite:
Gerljand, N. (2014). Peter Shmidt's Biography in Creative Comprehension of Konstantin Paustovskii: Evangelic Parallels. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 20, 133-138. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771028 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209