"Biuletyn Polsko-Ukrainski" (1932 - 1938) about Taras Shevchenko / Zhulynska-Yaruchyk, O. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 20)

Zhulynska-Yaruchyk O.
"Biuletyn Polsko-Ukrainski" (1932 - 1938) about Taras Shevchenko


Cite:
Zhulynska-Yaruchyk, O. (2014). "Biuletyn Polsko-Ukrainski" (1932 - 1938) about Taras Shevchenko. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 20, 161-165. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771033 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209