Matter as One of the Aspects of Cosmogonic Myth in the Texts by B. I. Antonych and B. Schulz / Skrypnyk, I. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 20)

Skrypnyk I.
Matter as One of the Aspects of Cosmogonic Myth in the Texts by B. I. Antonych and B. Schulz


Cite:
Skrypnyk, I. (2014). Matter as One of the Aspects of Cosmogonic Myth in the Texts by B. I. Antonych and B. Schulz. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 20, 190-194. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771039 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209