The Philosophy of Nietzsche in the Short Story Cycle "Parasochka" by Marko Cheremshyna / Liakh, T. (2014)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2014, 21)

Liakh T.
The Philosophy of Nietzsche in the Short Story Cycle "Parasochka" by Marko Cheremshyna


Cite:
Liakh, T. (2014). The Philosophy of Nietzsche in the Short Story Cycle "Parasochka" by Marko Cheremshyna. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 21, 203-210. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771110 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209