The Main Features of Catastrophism in the Eschatological Myth of B. I. Antonych and B. Schultz / Skrypnyk, I. (2015)
Ukrainian

English  Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh   /     Issue (2015, 23)

Skrypnyk I.
The Main Features of Catastrophism in the Eschatological Myth of B. I. Antonych and B. Schultz


Cite:
Skrypnyk, I. (2015). The Main Features of Catastrophism in the Eschatological Myth of B. I. Antonych and B. Schultz. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 23, 154-159. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000771249 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209