Mykhailo Pylypovych Kravchuk (27.09.1892–09.03.1942), famous ukrainian mathematician (on the 125th anniversary of his birth) / Berezanskyi, Yu. M., Koroliuk, V. S., Lukovskyi, I. O., Makarov, V. L., Perestiuk, M. O., Samoilenko, A. M., Trokhymchuk, Yu. Yu., Drozd, Yu. A., Samoilenko, Yu. S., Virchenko, N. O. (2017)
Ukrainian

English  Ukrainian Mathematical Journal   /     Issue (2017, 69 (9))

Berezanskyi Yu. M., Koroliuk V. S., Lukovskyi I. O., Makarov V. L., Perestiuk M. O., Samoilenko A. M., Trokhymchuk Yu. Yu., Drozd Yu. A., Samoilenko Yu. S., Virchenko N. O.
Mykhailo Pylypovych Kravchuk (27.09.1892–09.03.1942), famous ukrainian mathematician (on the 125th anniversary of his birth)


Cite:
Berezanskyi, Yu. M., Koroliuk, V. S., Lukovskyi, I. O., Makarov, V. L., Perestiuk, M. O., Samoilenko, A. M., Trokhymchuk, Yu. Yu., Drozd, Yu. A., Samoilenko, Yu. S., Virchenko, N. O. (2017). Mykhailo Pylypovych Kravchuk (27.09.1892–09.03.1942), famous ukrainian mathematician (on the 125th anniversary of his birth). Ukrainian Mathematical Journal, 69 (9), 1265-1269. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000779909 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209