Polymeric organic-inorganic proton conducting membranes based on sulfonated derivatives of hyperbranched polyesterpolyols / Shevchenko, V. V., Klimenko, N. S., Strjutskij, A. V., Shevchuk, A. V., Lysenkov, E. A., Vortman, M. Ja., Davidenko, V. V. (2013)
Ukrainian

English  Polymer journal   /     Issue (2013, 35 (2))

Shevchenko V. V., Klimenko N. S., Strjutskij A. V., Shevchuk A. V., Lysenkov E. A., Vortman M. Ja., Davidenko V. V.
Polymeric organic-inorganic proton conducting membranes based on sulfonated derivatives of hyperbranched polyesterpolyols


Cite:
Shevchenko, V. V., Klimenko, N. S., Strjutskij, A. V., Shevchuk, A. V., Lysenkov, E. A., Vortman, M. Ja., Davidenko, V. V. (2013). Polymeric organic-inorganic proton conducting membranes based on sulfonated derivatives of hyperbranched polyesterpolyols. Polymer journal, 35 (2), 157-164. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000795878 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209