Robotic system of non-destructive eddy-current testing of complex geometry products / Dolynenko, V. V., Shapovalov, Ye. V., Skuba, T. H., Koliada, V. O., Kuts, Yu. V., Halahan, R. M., Karpinskyi, V. V. (2017)
Ukrainian

English  Automatic Welding   /     Issue (2017, 5-6)

Dolynenko V. V., Shapovalov Ye. V., Skuba T. H., Koliada V. O., Kuts Yu. V., Halahan R. M., Karpinskyi V. V.
Robotic system of non-destructive eddy-current testing of complex geometry products


Cite:
Dolynenko, V. V., Shapovalov, Ye. V., Skuba, T. H., Koliada, V. O., Kuts, Yu. V., Halahan, R. M., Karpinskyi, V. V. (2017). Robotic system of non-destructive eddy-current testing of complex geometry products. Automatic Welding, 5-6, 60-67. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000808779 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209