Sorption of hydrogen by silica aerogel at low temperatures / Dolbin, A. V., Khlystjuk, M. V., Eselson, V. B., Gavrilko, V. G., Vinnikov, N. A., Basnukaeva, R. M., Martsenjuk, V. E., Veselova, N. V., Kaljuzhnyj, I. A., Storozhko, A. V. (2018)
Ukrainian

English  Low Temperature Physics   /     Issue (2018, 44 (2))

Dolbin A. V., Khlystjuk M. V., Eselson V. B., Gavrilko V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Martsenjuk V. E., Veselova N. V., Kaljuzhnyj I. A., Storozhko A. V.
Sorption of hydrogen by silica aerogel at low temperatures


Cite:
Dolbin, A. V., Khlystjuk, M. V., Eselson, V. B., Gavrilko, V. G., Vinnikov, N. A., Basnukaeva, R. M., Martsenjuk, V. E., Veselova, N. V., Kaljuzhnyj, I. A., Storozhko, A. V. (2018). Sorption of hydrogen by silica aerogel at low temperatures. Low Temperature Physics, 44 (2), 191-196. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000832295 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209