Структури мозку щурів, які забезпечують вегетативні рефлекси, пов'язані з реалізацією мотивованих оперантних рухів / Маньківська О. П., Власенко О. В., Маєвський О. Є., Верещака І. В., Бузика Т. В., Майський В. О., Мазниченко А. В. (2017)
Ukrainian

English  Neurophysiology   /     Issue (2017, 49 (6))

translit Transliteration


Mankivska O. P., Vlasenko O. V., Maievskyi O. Ye., Vereshchaka I. V., Buzyka T. V., Maiskyi V. O., Maznychenko A. V.
Struktury mozku shchuriv, iaki zabezpechuiut vehetatyvni refleksy, poviazani z realizatsiieiu motyvovanykh operantnykh rukhiv


Cite:
Mankivska, O. P., Vlasenko, O. V., Maievskyi, O. Ye., Vereshchaka, I. V., Buzyka, T. V., Maiskyi, V. O., Maznychenko, A. V. (2017). Struktury mozku shchuriv, iaki zabezpechuiut vehetatyvni refleksy, poviazani z realizatsiieiu motyvovanykh operantnykh rukhiv. Neurophysiology, 49 (6), 441-449 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000835908 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209