Еволюція трансформаційних процесів в економіці / Грицено В. І., Бажан Л. І. (2017)
Ukrainian

English  Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system   /     Issue (2017, 22)

translit Transliteration


Hrytseno V. I., Bazhan L. I.
Evoliutsiia transformatsiinykh protsesiv v ekonomitsi


Cite:
Hrytseno, V. I., Bazhan, L. I. (2017). Evoliutsiia transformatsiinykh protsesiv v ekonomitsi. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system, 22, 5-32 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000837790 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209